Betingelser

Det med småt...

1. Anvendelse og gyldighed
- Ved at bruge Planway accepterer du disse betingelser.
- Ved brug af Planway og accept af disse vilkår, indgår du (Herefter også kaldet Kunden) en aftale med Planway ApS, som er et dansk registreret selskab, der står bag og udbyder tjenesten Planway.
- Planway forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

2. Betingelsernes anvendelsesområde
Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Planway og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

3. Produktet
Planway leverer en samlet løsning bestående af et booking-system, samt drift heraf (hosting). Dette benævnes hovedproduktet. Hovedproduktet giver kunden adgang til at lagre data på Planway’s servere. Planway’s kunder har den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik på systemet eller på websites. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for Planway’s øvrige kunder eller påfører Planway uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Planway forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Planway, som afgør, om overtrædelse har fundet sted.

4. Kundens forpligtelser 
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos Planway, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Planway skriftligt.

5. Planway’s forpligtelser
  Planway forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Planway forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom. Planway forbeholder sig ret til at bruge abonnements- og salgsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Planway er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

6. Planway’s rettigheder
Planway er berettiget til uden varsel at nedtage og lukke en kundes konto/server, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. Planway er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Planway’s skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. Planway er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke evt. domæner og servere, der efter Planway’s skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme. Pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af Planway’s servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Planway vil uden varsel nedtage og lukke kontoer/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Planway anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen, og forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde. Planway forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ydelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke selv er skyld i. I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Planway tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

7. Sikkerhed
Planway bestræber sig på at opretholde en høj grad af sikkerhed, herunder relevant SSL-kryptering (https) ved tilgang til systemet. Planway kan dog ikke garantere mod hacker-angreb, som kan forårsage systemnedbrud og/eller tab af data. Tab forårsaget af hackerangreb vil derfor ikke blive dækket af Planway. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhed på de anvendte enheder og på kundens egne systemer. Planway foretager løbende backup, der opbevares i tre måneder.

8. Persondata
Planway behandler alene persondata på vegne af kunden. Planway optræder derfor alene som databehandler og handler alene efter instruks fra dataansvarlige (Kunden), idet denne aftale skal anses som instruks til at behandle data om de registrerede personer, herunder slut-kunder. Kunden indestår for og er alene ansvarlig for, at når der overføres personhenførebare data til Planway, så er alle lovkrav opfyldt og der er indhentet alle nødvendige samtykker i alle relevante lande, hvor Kunden bruger Planway, herunder at:

- Påse og sikre, at Kunden lovligt kan registrere personhenførbare data i Planway.
- Sikre sig tredjemands samtykke til registrering, hvis det er påkrævet.
- Påse og sikre, at data vedligeholdes og om nødvendigt slettes.

Planway skal alene træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Planway vil på Kundens anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Planway benytter en underleverandør til hosting af tjenesten samt tilhørende data. Uanset valget af underleverandør, sikres det, at data til enhver tid er opbevaret på servere, som fysisk er placeret indenfor EU.

9. Priser og betaling
Ved køb træder serviceydelsen i kraft med det samme, og kan derfor ikke fortrydes efterfølgende. Alle priser er angivet med valuta og er eksklusiv moms. Priserne er dagspriser og kan justeres fra dag til dag. Kunden kan se sin aktuelt gældende prisliste ved at logge på Planway. Priserne kan variere fra land til land. Alle priser er uden ekspeditionsgebyr og fakturagebyr. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser. Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Planway forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse. SMS’er købt gennem Planway er bundet op på konto, og kan hverken flyttes eller refunderes.

10. Immaterielle rettigheder
  Planway har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data, kildekode samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Planway, og som indgår som en del af kundens løsning. Endvidere har Planway gennem aftale med en række rettighedshavere fået tilladelse til at lade andet ophavsrettighedsbeskyttet materiale indgå i kundens hjemmeside og system. Kopiering af dette materiale til andet formål, herunder drift af hjemmeside eller system hos anden leverandør, kan derfor være en krænkelse af 3. parts rettigheder. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Planway’s skriftlige accept.

11. Materiale tilsendt Planway
Materiale, som kunden har indsendt eller afleveret til Planway ifm. med opstart af hovedproduktet eller udarbejdelse af en hjemmeside eller andre produkter, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. Planway kan ikke holdes ansvarlig for materiale, herunder USB-sticks o.lign., som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Planway’s varetægt. Planway anbefaler derfor, at kunden indsender/afleverer kopier til Planway. Kunden opfordres til selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til Planway.

12. Kundens erstatningsansvar
  Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på Planway’s servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed. Kunden er forpligtet til at holde Planway skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som Planway måtte lide som følge af kundens handlinger.

13. Ansvarsfraskrivelse
Planway er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Planway’s elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Planway’s leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold. Planway er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt. Ved redelegering af et domæne er Planway ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Planway yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. Planway kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser. I forbrugerforhold ifalder Planway ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Planway kan ikke under nogen omstændigheder ifalde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Planway er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens system eller webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter). Planway er ikke ansvarlig for ændringer, og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Planway’s eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag. Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

14. Force Majeure
Planway kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi-forsyningen, længerevarende sygdom hos nøgle-medarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

15. Varsling af ændringer 
Planway skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. emailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling. Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel.

16. Planway’s overdragelse til tredjemand
Planway er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

17. Lovvalg og værneting
Tvister imellem kunden og Planway skal afgøres efter dansk ret ved Planway’s hjemting.

18. Fortrolighedspolitik
Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

19. Online betaling
Ved brug af integrationen ”Online betaling” tager Planway 3% af det betalte beløb i gebyr. Ved transaktioner under 100 kr. trækker Planway et fast gebyr på 3 kr. Planway trækker pengene fra betalingskortet når betalingen gennemføres, og forbeholder sig retten til at hæve pengene før behandlingen finder sted.

20. Udbetaling
Planway forbeholder sig retten til at fastsætte udbetalingstidspunkter.

21. Rettigheder
Alle rettigheder til systemet tilhører Planway. Køber har ved købt medlemskab opnået en ikke-eksklusiv brugsret til systemet, som Planway til enhver tid kan inddrage uden varsel.

22. Fortrydelsesret
Vi tilbyder 14 dages fortrydelsesret, hvis en kunde ønsker at gøre brug af dette, tilbagebetales det fulde beløb.

23. Betalingsmuligheder
Det er muligt at anvende Mastercard og Visa ved online betaling.